Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden
Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.goedenpuur.nl (hierna: ‘de Website’) gelden de volgende gebruiksvoorwaarden. Door van de Website gebruik te maken ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1 – Dienstverlening Goed en Puur
1. Goed en Puur stelt op de Website een platform ter beschikking waarop informatie rondom gezond eten en leven wordt verstrekt en door leden kan worden uitgewisseld.
2. Goed en Puur is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van andere gebruikers, waaronder de gegevens die zij op de Website ter beschikking stellen. Goed en Puur geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van gegevens die door gebruikers ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2 – Aanmaken account
1. Om lid te worden van Goed en Puur, dien je een account aan te maken op de manier zoals beschreven op de Website waarbij bepaalde gegevens worden gevraagd waaronder je naam en e-mail adres. Goed en Puur kan naar eigen inzicht bepalen of er al dan niet een account zal worden aangemaakt.
2. Je staat er jegens Goed en Puur voor in dat de gegevens die je verstrekt juist en volledig zijn. Je stemt ermee in dat Goed en Puur je gegevens gebruikt in verband met het beheer van je account.
3. Je zult anderen geen toegang verlenen tot jouw account. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat er van je account wordt gemaakt, ook als anderen van je account gebruik maken, met of zonder jouw toestemming.

Artikel 3 – Lidmaatschap Goed en Puur
1.Leden van Goed en Puur dienen te verzekeren dat de door hen bij registratie en gedurende het lidmaatschap verschafte gegevens juist en volledig zijn. Leden zijn verplicht wijzigingen van hun gegevens tijdig door te geven op de Goed en Puur website.
2. Goed en Puur is te allen tijde gerechtigd het lidmaatschap zonder opgaaf van redenen te beëindigen. Mededeling van de beëindiging door Goed en Puur zal plaatsvinden via e-mail of reguliere post. Mededeling van beëindiging door een lid geschiedt door een verzoek tot beëindiging via de Website.
3. Het lidmaatschap van Goed en Puur is niet overdraagbaar.
4. Het lidmaatschap van Goed en Puur eindigt bij overlijden van het lid.

Artikel 4 – Intellectuele Eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, de auteursrechten, ter zake van (de informatie op) de Website alsmede op de door Goed en Puur vervaardigde documentatie die zich daarop bevindt berusten bij Goed en Puur, diens licentiegevers of toeleveranciers.
2. Niets in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de Website is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van de Website is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden en op de Website is beschreven.
3. Informatie die door huidige en voormalige gebruikers van de Website op de Website is geplaatst kan door Goed en Puur te allen tijde worden gebruikt, zowel in het kader van de activiteiten van Goed en Puur als voor andere huidige of toekomstige activiteiten.
4. Voor zover nodig erken je en stem je ermee in dat je door het beschikbaar stellen of achterlaten van gegevens (bijvoorbeeld een recept of recensie), informatie of beeldmateriaal (hierna gezamenlijk: “de Gegevens”) aan Goed en Puur, je aan Goed en Puur een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om deze gegevens – inclusief de door jou opgegeven naam – te gebruiken, te verveelvoudigen, verspreiden te bewerken en openbaar te maken in welke media dan ook en voor welke doeleinden dan ook. Voor zover mogelijk doe je hierbij afstand van je persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 Auteurswet 1912.
5. Je stemt ermee in dat de gegevens die je via de Website ter beschikking stelt gebruikt worden door andere gebruikers van Goed en Puur. Voor zover nodig erken je en stem je ermee in dat je door het beschikbaar stellen van Gegevens aan Goed en Puur, je aan iedere gebruiker van de Website een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om de Gegevens te gebruiken, te verveelvoudigen, verspreiden, bewerken en openbaar te maken voor zover op grond van deze gebruiksvoorwaarden is toegestaan. Goed en Puur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de naleving van gebruikers van Goed en Puur van deze gebruiksvoorwaarden.
6. Voor zover nodig verleen je aan Goed en Puur het recht om door jou ter beschikking gestelde gegevens te verwijderen om welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Goed en Puur op enige wijze aansprakelijk wordt.
7. Je staat er jegens Goed en Puur voor in dat je rechthebbende bent ten aanzien van de gegevens die je op de Website ter beschikking stelt, dat er daarmee geen rechten van derden worden geschonden en dat je bevoegd bent om de hiervoor bedoelde licentie te verstrekken. Dit betekent onder meer dat je toestemming hebt verkregen van de personen die voorkomen op het door jou beschikbaar gestelde materiaal. Je vrijwaart Goed en Puur en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor enige aanspraken van derden in dit verband.
8. Je staat er jegens Goed en Puur voor in dat Goed en Puur en/of andere gebruikers van de Website niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt, dan wel aan de producers, uitgevers, makers daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties.
9. Indien een derde partij inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de Website, waaronder maar niet beperkt tot de gegevens die jij ter beschikking hebt gesteld, heeft Goed en Puur het recht om, voor haar eigen rekening, in en buiten rechte maatregelen te nemen tot stopzetting van die inbreuk en tot verkrijging van schadevergoeding. Dit doet overigens niet af aan jouw eigen recht om ten behoeve van je eigen rechten op de gegevens zelf rechtsmaatregelen te nemen.
10. Onverminderd hetgeen is bepaald in het vorige lid, machtig je Goed en Puur om in jouw naam op te treden en de aan jou toekomende bevoegdheden uit te oefenen, die Goed en Puur nodig heeft om de in het vorige lid bedoelde maatregelen te nemen. Je zal desgevraagd aan Goed en Puur alle medewerking verlenen ten behoeve van tegen derden te nemen maatregelen ter handhaving en verdediging van haar of jouw rechten.
11. Bij een eventuele overdracht van de door jou ter beschikking gestelde gegevens aan (een) derde(n) dien je te bedingen dat de onderhavige licentie inclusief alle in deze voorwaarden vastgelegde condities door de verkrijger worden gerespecteerd.

Artikel 5 – Gebruik van de Website/Uitsluiting/Verwijdering content
1. Je staat er jegens Goed en Puur voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de Website en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast garandeer je dat je je te allen tijde zult houden aan deze gebruiksvoorwaarden en toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede de door Goed en Puur bijgewerkte spelregels die op de Website worden bekend gemaakt.
2. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Goed en Puur een of meer gedeelte(n) van de Website te wijzigen, bewerken, kopiëren of te verspreiden, waaronder maar niet beperkt tot Gegevens van Goed en Puur en/of gebruikers, de onderliggende technologie en functionaliteit van de Website en de door Goed en Puur getroffen beveiligingsmaatregelen.
3. Indien je aan gebruikers van jouw eigen website de mogelijkheid wilt bieden om videomateriaal van Goed en Puur en/of andere gebruikers van de Website af te spelen, mag dit uitsluitend op je eigen, niet-commerciële website en uitsluitend met gebruikmaking van de daartoe door Goed en Puur aangeboden functionaliteit en de daarbij behorende code. Het videomateriaal mag niet op andere wijze worden gebruikt en/of verspreid en aan derden mag geen gelegenheid worden gegeven om het videomateriaal anders te gebruiken dan voor het real-time bekijken daarvan binnen de door Goed en Puur aangeboden functionaliteit. De door Goed en Puur beschikbaar gestelde code mag niet worden bewerkt, verspreid of toegankelijk worden gemaakt voor derden. Je erkent dat je volledig en met uitsluiting van Goed en Puur verantwoordelijk bent voor het verspreiden van videomateriaal op de hiervoor bedoelde wijze.
4. Het is niet toegestaan om met behulp van andere methoden dan de methoden die daartoe door Goed en Puur op de Website worden aangeboden de door gebruikers en/of Goed en Puur beschikbaar gestelde Gegevens en/of diensten te bekijken en/of te gebruiken.
5. Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn de volgende activiteiten die worden verricht in verband met de Website in ieder geval in strijd met de gebruiksvoorwaarden, namelijk activiteiten of Gegevens die:
A. een commercieel karakter hebben zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming is verkregen van Goed en Puur;
B. een andere inhoud of strekking hebben dan het culinaire thema van de Website,
C. een pornografische, gewelddadige, haatzaaiende of beledigende inhoud hebben;
D. Virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar maken of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de systemen van Goed en Puur te omzeilen;
E. het gebruik van de Website op enige wijze beperken en/of hinderen.
6. Goed en Puur behoudt zich het recht voor om een gebruiker met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website indien hij op enige wijze handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de netiquette die op het internet in acht dient te worden genomen, zulks onverminderd het recht van Goed en Puur om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen.
7. Goed en Puur behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie of materiaal zonder opgave van reden of waarschuwing vooraf van de Website te verwijderen en gebruikers die deze informatie hebben geplaatst de toegang tot de Website te ontzeggen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid/Vrijwaring
1. Aan de samenstelling en inhoud van deze Website wordt de uiterste zorg besteed. Goed en Puur aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van de Website. Goed en Puur behoudt zich het recht voor om de informatie op de Website en/of de vorm en de aard van door haar via de Website aangeboden diensten te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
2. Goed en Puur sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de content die door Goed en Puur of door bezoekers op de Website zijn geplaatst of uit het gebruik van de Website. Meer in het bijzonder zal Goed en Puur in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken of uit het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is.
3. U vrijwaart Goed en Puur volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met uw gebruik van de Website.

Artikel 7 – Algemeen
1. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast. Goed en Puur adviseert daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.
2. Indien één of meer bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldige/onafdwingbare bepalingen nieuwe vastleggen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling(en) gestalte wordt gegeven.
3. Op alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de Website is Nederlands recht van toepassing.
4. Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de Website zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.
5. In het geval dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming van Goed en Puur worden overgedragen aan een derde, heeft Goed en Puur het recht om de content van de Website, inclusief de door de gebruikers van de Website verstrekte Gegevens, eveneens aan deze derde over te dragen

Contact
www.goedenpuur.nl is een initiatief van:
Goed en Puur
E-mail: info@goedenpuur.nl
KvK nr: 53127927